TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE

Aktualne wersje oprogramowania i nowoudostępnione projekty Powrót

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


Line 500 v. 7.1
DA0619 SOP Insert line Możliwość wstawiania dodatkowych wierszy do zamówienia sprzedaży lub faktury pomiędzy wiersze już istniejące.
DA1282 Supply chain management Zarządznie alokacjami i transferami sprzedaży w rozproszonych strukturach magazynowych.
Możliwośc zdefiniowania magazynów docelowych - głównych i dodatkowych, obsługujących danych klientów oraz magazynów tzw. transferowych - dostarczających towary do magazynów docelowych.
Automatyczna obsługa alokacji wg zadanych kryteriów.
Tworzenie i obsługa zleceń transferowych pomiędzy magazynami transferowym i docelowymi.
Projekt dedykowany do pracy w środowisku modułów EDI i Telesales

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


Line 500 v. 7.0
DA1308 Credit Management Enhancements Usprawnienie modułu kontroli zadłużenia klientów (Credit Control), polegające na rozbiciu funkcji na dwa głowne obszaru działalności: kontrola i odzyskiwanie nalezności.
DA1309 Enhanced Customer Returns Usprawnienie modułu Zwroty i Naprawy (Returns and Repairs) polegające na ściślejszej integracji z modułem Zamówień Sprzedaży (SOP) w przypadku przyjmowania wyrobów wcześniej sprzedanych z użyciem tego modułu.
DA0800 Open Item Flexible Reallocation Funkcja umożliwia realokację (ponowne przydzielenie) zamkniętych wcześniej za pomocą transakcji płatniości (CSH) lub uzgodnień (JRN) pozycji gotówki. Działa zarówno w Księdze Należności jak i Księdze Zobowiązań.
DA1313 Transfer Items Funkcja umożliwia przeniesienie otwartej faktury na innego klienta. Wymaga licencjonowanego modułu Kontroli Kredytów (Credit Control).
DA0611 Auto Credit Notes Możliwośc automatycznego generowania Noty Kredytowej z wystawionej faktury sprzedaży, bez koniecznści wpisywania wszystkich informacji ręcznie.
DA1327 Back-to-Back Order Enhancements Usprawnenie funkcji obsługi zamówień zaległych (Back-to-Back order processing), polegające na zwiększaniu elastyczności tworzenia zamówień zakupów. Możliwość zaznaczania wierszy zamówień jako wstrzymane lub wycofane.

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


Line 500 v. 6.0
DA0545 User Defined Stock Status Możliwość definiowania własnych kodów statusu dla produktów w magazynie. Tak zdefiniowane kody mogą być przypisywane do partii w kolejce FIFO lub do partii produkcyjnych. Ilość zapasów w "poszczególnych statusach" jest widoczna przy przeglądaniu stanu zapasów. Dodano również specjalny status "held" (wstrzymane) w celu odróżnienia od statusu "nieskontrolowany".
DA1272 POP Receipts Enhancements Możliwość inicjowania procesu przyjęcia zakupu na magazyn bez znajomości numeru zamówienia zakupu. Drukowanie etykiet produktu.
DA1300 Enhanced Product Code Search Rozszerzone możliwości wyszukiwania produktów, także w oparciu o fragmenty nazwy, zarówno w kartotece magazynowej jak i w informacji klienta i dostawcy o produkcie. Możliwość definiowania zestawu kolumn przeglądu produktów w magazynie.
DA0585 Commitment Enhancements Wprowadzono nową opcję obsługującą specjalny typ PK w celu obsługi zobowiązań. Opcja pozwala korygować całkowite zobowiązania (Gross Commitments) pochodzące z modułu Zapotrzebowań i Zleceń Zakupów.
DA0995 Payment Types by Transaction Możliwość przypisania typu płatności do faktury bez konieczności zmiany typu płatności w kartotece klientów. Wymaga modułu Commercial Papers.
DA1000 Bank Account Supplier Browse Możliwość szybkiego odnajdywania dostawcy na podstawie jego numeru rachunku bankowego. W oknie przeglądania dodano również kod waluty i kod typu płatności. Wymaga włączonego projektu DA0389
DA1159 General Ledger Group Account Control w AR and AP Umożliwia korzystanie z kont typu G w module Należności i Zobowiązań. Wprowadza dodatkowe mechanizmy kontroli poprawności wykorzystania tych kont.
DA1160 AR, AP, POP Enhanced Invoice Browse Usprawnione przeglądanie faktur przed zaksięgowaniem.
DA1161 AR and AP Transaction Header Enhancements Możliwość wprowadzania dodatkowych informacji do nagłówka transakcji faktur i płatności. Rozszerzenie możliwości projektu DA0904 o moduł Należności.
DA1168 Enhanced Bad Debt Management Umożliwia łatwiejsze zarządzanie złymi należnościami. Możliwość zmiany statusu klienta i pozycji otwartych w jednyn kroku. W przypadku spisania w straty możliwośc rozliczenia VAT. Wymaga projekty DA0370.
DA1169 General Ledger Document Header Usprawnienie audytu finansowego przez dodatkowe mozliwości śledzenia transakcji na kontach księgowych w powiązaniu z dokumentami źródłowymi zdarzeń gospodarczych.
DA1173 AP and PO Invoice Payment Status Funkcja umożliwia wprowadzenie statusu płatności na etapie wprowadzania faktury, upraszczając w ten sposób procedurę obsługi funkcji zmiany statusu w osobnej opcji.
DA1174 Flexible Factoring for Supplier Invoices Wspomaganie faktoringu faktur. Wymaga projektu DA0417.
DA1175 AP Template Invoices Możliwość tworzenia szablonów faktur zobowiązań w celu przyspieszenia wprowadzania powtarzalnych faktur zakupów.
DA1176 Automatic Reversal of GL Journal & AP Invoice Możliwość automatycznego tworzenia księgowań odwrotnych w przypadku konieczności korygowania błędnych transakcji w Księdze Zobowiązań lub Księdze Głównej.
DA1182 Supplier Payment List Enhancements Funkcje poprawiające kontrolę procesu generowania automatycznych list płatności faktur zobowiązań. Zwiększa ilośc dostępnej informacji oraz wprowadza proces autoryzacji płatności.
DA1275 IBAN Support Funkcje wspomagania numerów rachunków bankowych w standardzie IBAN (International Bank Account Numbers).
DA1276 VAT Exception Reporting Wprowadza procedury sprawdzające poprawność kodowania danych klientów, dostawców i produktów pod względem naliczania podatku VAT oraz generowania danych Intrastat.
DA0501 Works Order Variance and Cost Analysis Możliwość księgowania odchyleń produkcyjnych na kontach Księgi Głównej. Odchylenia mogą być podzielone na materiał, robociznę, narzuty i podzlecenia. Wymaga stosowania ewidencyjnej wyceny produktów gotowych.
DA0492 Alternative BOMs and Routes Mozliwość zastosowania nieograniczonej liczby zastąpień i alternatyw w strukturach konstrukcyjnych wyrobów i procesach technologicznych w celu zwiększenia elastyczności produkcji.
DA1292 Dynamic Product Lead Times Dynamiczne obliczanie czasu wytwarzania produktów w oparciu o ekonomiczną wielkośc partii produkcyjnej i analizę procesu technologicznego.
DA1297 Production Scheduling Projekt dostarcza interfejs do graficznego środowiska planowania produkcji. Wymaga modułu Graphical Planning.
DA1299 Bills of Materials Cleardown Możliwość kasowania całej hierarchii struktury konstrukcyjnej wyrobu w jednyn kroku.
DA1302 Multiple Costs Sets Możliwość wprowadzenia alternatywnych zestawów kosztów dla materiałów w celu prowadzenia analiz wariantowych typu "co będzie, jeśli".
DA1316 Graphical MPS Graficzny interfejs do obsługi Głównego Planu Produkcji. Umozliwia szybką, intuicyjną optymalizację planu produkcji.
D00218 Graphical Planning Graficzny interfejs do obsługi planowania produkcji w oparciu o zdolności produkcyjne infrastruktury produkcyjnej.
DA1170 Improved Project Ledger to General Ledger Links Usprawnia audyt finansowy i uzgodnienia przez wprowadzenie dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację transakcji w Księdze Projektów i Księdze Głównej.
DA1171 Project Ledger Short Codes Rozszerzenie funkcjonalności Skróconych Kodów Księgowania o obsługę projektów, nakładów i przychodów w Księdze Projektów.
DA1197 Extended Project Accounting Integration Ułatwienia przypisywania wartości transakcji finansowych do kodów projektów, wpływów i nakładów Księgi Projektów w modułach dystrybucyjnych i zakupów. Ułatwienia polegają głównie na umożliwieniu przypisania na poziomie nagłówka transakcji, jako domyślnych, wartości dla linii detali.
DA1218 Project Support for POP Accruals Możliwość rejestrowania rezerw zobowiązań wynikających z transakcji w module Zapotrzebowań i Zamówień Zakupów w Księdze Projektów.
DA1314 Project Budget Requisitions Włączenie sprawdzania stanu wykorzystania budżetu projektu podczas wprowadzania zapotrzebowań.
DA1270 UK Intrastats - Service Charges Automatyzacja dodawania kosztów dodatkowych (transportu, ubezpieczenia) do transakcji Intrastat.
DA1291 Rough Cut Capacity Planning Demand Filteingr Usprawnienie modułu MRP i Szacowania Zdolności Produkcyjnych poprzez mozliwość opcjonalnego wyłączenia z kalkulacji polityki zapasów dotyczących wielkości ekonomicznych partii produkcyjnych danego produktu.
DA1390 Customer & Supplier E-mail addresses Do kartoteki klientów i dostawców dodano po dwa pola: adres e-mail i wskaźnik, czy adres ten ma być drukowany na dokumentach handlowych.
DA1322 EC Sales List - Electronic Submission Możliwość generowania Listy Sprzedaży EC w formie elektronicznej, w formacie CSV.
DP0186 Multi-line Edit Controls Usprawnienia obsługi pól wielowierszowych w interfejsie GUI.
DP0219 Purchase Invoices, Receipts and Order Usability Usprawnienia wprowadzania transakcji faktur zakupów, przyjęć i zamówień sprzedaży.
  Sage Application Programming Interfaces (API) Interfejs programistyczny do oddziaływania zewnętrzenego oprogramowania z serwerem Line 500. Bazą technologiczną rozwiązania jest technologia .NET firmy Microsoft. Posługuje się trzema dostępnymi implementacjami tej technologii:
Generic API - zestaw klas dostępnych do oprogramowania.
Generic API Web Services - usługi sieciowe z możliwością transportu HTTP.
Specific API client - model klas i automatyzacja konwersji.

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


Line 500 v. 5.5
DA0994 Account Payable Extended Invoice Number Rozszerzenie możliwości numerowania faktur zakupów, możliwość ustanowienia jednego systemu numeracji w różnych modułach.
DA1162 Invoice Entry - VAT Code Initialisation Możliwość wprowadzenia domyślnego kodu VAT dla faktur sprzedaży i zakupów.
DA1163 Browse on Analysis Fields in GL Journal Entry Wprowadza walidację i przeglądanie pól analizy transakcji wprowadzonych w PK Księgi Głównej.
DA1164 Sales Invoices - Select by Invoice Number Wybieranie transakcji w module Zamówień Sprzedaży wg numeru faktury.
DA1169 GL Document Headers Umożliwia docieranie do pojedyńczych transakcji księgowania w Księdze Głównej od strony transakcji źródłowych dzięki składowaniu dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację.
DA1177 Date Range for General Ledger Enquiry Rozszerzenie możliwości ograniczenia przeglądania transakcji Księgi Głównej o dodatkowe kryteria dotyczące daty efektywnej i okresów księgowych, wprowadza dodatkowe możliwości kontroli daty efektywnej wprowadzanej do transakcji.
DA1178 Cumulative Variances in GL Full Account Enquiry Uwidocznienie narastających odchyleń obrotów na kontach względem zaplanowanego budżetu dla kont i MPK.
DA1179 Additional Sort on Invoice Batch Print Rozszerzenie możliwości sortowania pozycji zawartych w pakiecie transakcji Księgi Należności lub Zobowiązań wg różnorodnych kryteriów.
DA1180 View Supplier Details in AP Transaction Enquiry Wyświetlanie dodatkowych informacji o dostawcy podczas przeglądania jego transakcji.
DA1181 Include Description in Transaction Enquiry Wyświetlanie dodatkowych opisów wprowadzonych do transakcji podczas ich przeglądania w Księdze Głównej, księdze Należności i Zobowiązań.
DA1183 AR and AP Listing Enhancements Rozszerzenie możliwości wyboru transakcji do wydruku na wykazie zobowiązań lub nalezności poprzez dodanie kryteriów wyboru.
DA1184 CE Cash Receipts Reports By Bank Range Wprowadzenie możliwości ograniczenia raportu kasowego (wykazu transakcji banku) do zakresu kas (banków).
DA1233 Sales VAT postings Funkcjonalność zapewnie ściślejszą integrację pomiędzy kontami sprzedaży i kontami VAT, umożliwia pełniejsza kontrolę poprawności księgowania sprzedaży i kwot VAT, udostępnia użytkownikom konfigurowalny stopień kontroli procesu księgowania tych kwot.
DA1234 Settlement Discount by VAT Code Umożliwia księgowanie upustu od wcześniejszych płatności na konta związane z kodem VAT, zamiast, jak dotychcza, z kontem kontrolnym klienta.
DA1235 Sales VAT report Raport VAT sprzedaży.
DA1236 AP & AR prepayments with VAT Funkcja umożliwia księgowanie kwot VAT już przy przedpłatach za przyszłe faktury. Kwoty VAT zapisywane są również w rejestrze VAT.
DA1237 Finance Audit Bundle Dostarcza standardowy zestaw tabel do śledzenia zmian w ramach modułu Auditing
DA1238 Generic Functionality controls Narzędzia Funkcji Definiowalnych użytkownika.
DA1239 Journal report Raport dziennika
DA1240 German Menus Zestaw menu przydatny w certyfikacji organizacji w ramach ISO.
DA1241 Archive companies Nowy moduł umożliwiający składowanie danych z zamkniętych okresów w osobnych katalogach firmowych. Dotyczy również traconych dotychczas informacij z zapisów przebiegu transakcji (Audit Trails). Dostęp tylko do odczytu do archiwowanych danych odbywa się tak, jak w normalnych firmach (przeglądnie i raporty).
DA1242 System Date visibility Dostępność daty systemowej
DA1243 AR reminder letters Umożliwia automatyczne tworzenie form listów upominających podczas funkcji ich generowania.
DA1244 Retrospective AR&AP statements Drukowanie potwierdzeń sald i list należności oraz zobowiązań z uwględnieniem salda na wybrany dzień.
DA1245 Enhanced transaction tracing Zwiększona możliwość wyboru kryteriów selekcji dla szeregu raportów i przeglądań w systemie (np. przeglądanie transakcji Księgi Głównej, bilanse próbne) oraz dodatkowe informacje o użytkowniku, dacie efektywnej i dacie księgowania drukowane na niektórych raportach (np. szczegółowy bilans próbny).
  Sage Paperless Umożliwia rozszerzone projektowanie i drukowanie wydruków (do tej pory wyłącznie tekstowych), skalowanie czcionek i załączanie grafiki, zapisywanie wydruków w formacie PDF. Wymaga produktu Crystal Reports.
  Sage Enquiries Nowy moduł umożliwiający rozszerzone tworzenie zapytań do wszystkich bazy danych, możliwe jest następnie dynamiczne łączenie zestawów zapytań, tworzenie na ich bazie wydruków i systemu przeglądań ekranowych z włączeniem do nich funkcji drill-down.
  Sage Business Inteligence Funkcje analityczne hurtowni danych z użyciem usług analitycznych bazy danych Microsoft SQL, funkcje klienta pełni MS Excel, Sage dostarcza narzędzie do budowy kostek OLAP wraz z zestawem predefiniowanych kostek i szablonów do analizy danych w systemie.

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


Line 500 v. 5.0
DA0512 Product Hierarchies Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury produktów o dowolnej liczbie poziomów. Struktury te wykorzystane mogą być w rozszerzonyn sposobie nalicznia upustów (projekt DA0514).
Możliwość określania poziomu walidacji pól grup produktów i wybrania pola grupy do składowania informacji o przynależności do struktury hierarchicznej. Określenia, które grupy produktów mogą być wprowadzane do określonych pól.
Rozszerzenie ilości pól grup do sześciu.
DA0514 Extended Discounts Całkowicie przebudowana funckjonalność naliczania upustów. Dodatkowa możliwość naliczania upustów dla łącznej ilości produktów w grupie, sprzedaż wiązana, upusty od sprzedaży pełnych jednostek (np. całych palet), nadawanie upustom priorytetów, wg których będą stosowane, rozdzielanie upustu całkowitego od wartości zamówienia na linie sprzedaży.
Możliwość naliczania upustów w zależności od pozycji produktu w strukturze hierarchicznej produktów i klienta w strukturze hierarchicznej klientów.
Współpracuje z projektami DA0512 i DA0543.
DA0543 Customer Hierarchies Umożliwia budowanie hierarchicznej struktury klientów, odwzorowującej np. wewnętrzną budowę korporacji lub własny system klasyfikacji umożliwiający efektywne naliczanie upustów. Współpracuje z projektem DA0514
DA0918 Multi-currency AR Umożliwia wprowadzanie faktury sprzedaży lub akredytywy w dowolnej walucie, nie tylko w walucie, w jakiej standardowo obsługiwany jest klient.
DA0988 COP Compatibility with Standard and Scheduled Orders Umożliwia wprowadzanie akredytyw jako formy płatności również do harmonogramów zamównień, ofert i faktur pro-forma.

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


CS/3 rel. 4.0
Sage Enterprise rel. 2.0
DA0554 Project Billing Fakturowanie Projektów
DA0533 Purchase Invoice Matching to Goods Receipts Połączenie ilości zafakturowanej i przyjętej dostawy dla zlecenia zakupu z uwzględnieniem określonej tolerancji
DA0534 Supplier Contracts Zarządzanie kontraktami z dostawcami w powiązaniu z zapotrzebowaniami zakupów generowanych z MRP
DA0402 Spooled Data Cleardown Czyszczenie danych ze zbiorów kolejek wydruków
DA0403 PO Variance Analysis Analiza różnic kursowych występujących w cenach zakupu oraz różnic ilościowych
DA0744 Enhanced Warehouse Management Rozszerzenie zarządzaniem magazynami poprzez określenie branży dla magazynu i możliwość sterowania dostępem użytkowników do magazynów.
DA770 Centralized Stock, BOM & Route Maintenace Nowa koncepcja zależności między wyrobem gotowym a materiałem w strukturze wyrobu co do aktualizacji struktury i procesu technologicznego.
DA0771 Bin Movements Zarządzanie sektorami umożliwia wybór pozycji z magazynu według sektora lub dostawy. Dodatkowy podział magazynów na strefy, które grupują sektory.
DA0772 Multiple Pick List Możliwość drukowania poleceń wydania z uwzględnieniem podziału magazynów na strefy.
DA0904 Purchase Invoice Extensions Możliwość ujęcia faktury VAT w rejestrze Audit Trail w zależności od daty przyjęcia faktury zakupu (Dodatkowe pole w nagłówku faktury). Dostosowanie do Polskich wymagań fiskalnych.
DA0924 Credit Management Rozszerzenie funkcji dotyczących zarządzania kontrolą kredytów kontrahentów
DA0925 Trail Kit Report with Rolling Stock Rozszerzenie wydruków Próbnych Złożeń o aktualne informacje dotyczące komponentów.
DA0926 Picking List in Bin Sequence Wydanie z magazynu do produkcji pozwala na wybór dostaw z aktywnych sektorów według Polecenia wydania.
DA0801 Waste Management Dostosowanie obrotu opakowań zwrotnych z uwzględnieniem recyklingu według wymagań fiskalnych Unii Europejskiej
DA0829 Additional Year End Closing Routine Dodatkowa procedura zakończenia roku
DA0838 Date& Seqence Number Control Możliwość dodatkowej numeracji własnej faktur zakupów wg daty efektywnej w celu zachowania numeracji chronologicznej w Rejestrze VAT.

Line 500 v. 7.1Line 500 v. 7.0Line 500 v. 6.0Line 500 v. 5.5Line 500 v. 5.0CS/3 rel. 4.0
Enterprise rel. 2.0
CS/3 rel. 3.1
Enterprise rel. 1.0


CS/3 rel. 3.1
Sage Enterprise rel. 1.0

Nowe projekty

DA0165 Color Screen Editor Edytor Kolorów
DA0459 Manufacturing RBRF Extensions Ulepszenia Funkcji Roll Back Roll Forward
DA0467 Multiple Payments Złożone rekomendacje płatności zobowiązań
DA0659 Euro Base Currency Conversion Konwersja walut w oparciu o Euro
DA0797 COP Enhancements Phase 1 Akredytywy - matryca księgowań do KG
DA0798 Single COP Pojedyńcza Akredytywa
DA0799 Credit Checking Akredytywy - Sprawdzanie Kredytu
DA0766 Multi-currency COP Wielowalutowe Akredytywy
DA0783 Local Printing Wydruki Lokalne
DA0813 Multi-currency Payments Rejestrowanie Wpływów Wielowalutowych
DA0814 Multi Currency Receipts Rejestrowanie Płatności Wielowalutowych