TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Moduł gospodarki odpadami opakowaniowymi dostarcza retrospektywnej funkcji służącej analizie zapotrzebowania na opakowania, bazującej na transakcjach historycznych zapisanych w module Gospodarki Magazynowej. Transakcje te mogą zawierać wydania do sprzedaży oraz przyjęcia na magazyn.

Procedura odtwarzania opakowań może przetwarzać jedną lub więcej linii transakcji jako złożoną jednostkę opakowania poprzez powiązanie struktur opakowań z indeksami magazynowymi. Struktury opakowań mogą zawierać złożone definicje wielopoziomowych sposobów pakowania.

W odtworzonym opakowanu wydzielony zostaje materiał i czynności z docelową wagą i opłatami za odzyskiwanie/recykling podzielonymi w zależności od udziału procentowego materiałów i zobowiązania do wykonywania określonych czynności.

Elastyczne wydruki i funkcje przeglądania dostarczają szczegółowych danych, które są źródłem informacji dla przeprowadzenia procedury zwrotu opakowań.

Dyrektywy UE dotyczące odpadów opakowań

Dyrektywy UE dotyczące odpadów opakowań weszły w życie w grudniu 1994 roku, i mają zastosowanie do wszystkich opakowań sprzedanych w krajach UE niezależnie od rodzaju pochodzenia (przemysłowe lub z gospodarstw domowych) i z włączeniem wszystkich materiałów.

Celem dyrektywy jest harmonizacja prawa działającego w różnych krajach. Wymusza ona warunki przygotowania i wytwarzania opakowań oraz dostarcza miar do kontroli odpadów opakowań, promuje zwrot, ponowne użycie i odzysk opakowań oraz ich odpadów. Przepisy w założeniu mają chronić zarówno zdrowie obywateli, jak i chronić środowisko, ale również usuwać przeszkody w handlu oraz ograniczenia konkurencyjności w UE, które mogły powstać w procesie różnicowania polityki zarządzania odpadami w różnych krajach.

Następujące wymagania dotyczą wszystkich krajów członkowskich UE:
Odzysk Do 2003 roku co najmniej 90% odpadów opakowań musi być odzyskiwanych (przekształcanie na energię zwykle przez spalenie z odzyskiem ciepła), z czego co namniej 60% musi zostać poddane recyklingowi (ponownemu przetworzeniu przez producenta w celu użycia w pierwotnym lub innym celu).
Redukcja składowania odpadówDo 2003 roku nie więcej niż 10% odpadów opakowań może być składowane w ziemi.
ZwrotWszystkie kraje członkowskie UE muszą stworzyć systemy odbioru zużytych opakowań od klientów lub innych użytkowników końcowych w celu przekazywania ich do właściwych funkcji odzyskiwania i recyklingu.

W celu promowania ponownego użycia i odzysku, wszystkie opakowania musza mieć właściwe oznaczenia jednoznacznie wskazujące, że przeznaczone one są do jednego z tych sposobów wykorzystania.

Dyrektywy określają zasadnicze wymagania dla opakowań z włączeniem minimalizacji wagi, objętości, zawartości metali ciężkich, np. ołowiu, rtęci, kadmu, oraz trujących i groźnych substancji. Wszystkie opakowania użyte w UE lub importowane do UE muszą spełniać powyższe wymagania, w szczegółach określone w przez CEN - Europejski Komitet Normalizacyjny.

Dyrektywy dostarczają również zasady dostosowania systemu podatkowego do zastosowania podatku od opakowań, tzw. eco-tax, w celu redukcji odpadów opakowań.

TETRA Polska Sp. z o.o. oferuje usługi konsultacyjne w zakresie uruchomienia dodatkowej funkcjonalności TETRA CS/3.

Zainteresowanych uruchomieniem opisanej funkcjonalności prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub na adres email: info@tetra.pl

Informacje na temat odpadów opakowaniowych:
Ustawa o opakowanich i odpadach opakowaniowych
www.odpady.net.pl
www.ecp.wroc.pl/edu/01_06_20/opakowania.html