TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Księga Główna
 • Pełna wielowalutowość Księgi Głównej pozwala rejestrować każdą transakcję w trzech różnych walutach (bazowej, transakcyjnej i raportowej).
 • Możliwość rejestrowania kwot budżetu w walucie bazowej i raportowej i obliczanie różnicy wartościowej lub procentowej w stosunku do wykonania w wybranym okresie.
 • Przeglądanie obrotów na kontach w jednej z trzech wybranych walut: transakcyjnej, bazowej lub raportowej.
 • Nieograniczona ilość definiowania wariantów budżetów i planów.
 • Nieograniczona ilość definiowania kursów walut - dziennych, rocznych i okresowych dla okresów bieżących i archiwowanych.
 • Budżety kroczące dające informacje o wykonaniu planu na koniec każdego okresu obliczeniowego.
 • Możliwość przeliczania transakcji w walutach obcych w raportach wariantowych i aktualizacja kwot rzeczywistych.
 • Ułatwienie tworzenia planu kont przez oddzielenie konta powstawania kosztów od konta podstawowego.
 • Automatyczne tworzenie pełnych kont księgowych w planie kont, z kombinacji kont powstawania kosztów i kont podstawowych.
 • Możliwość przeglądania i tworzenia wydruków z transakcji archiwowanych, w taki sam sposób, jak transakcji bieżących.
 • Zapewnienie normalnej pracy w nowym roku finansowym dzięki możliwości wprowadzania korekt do zamkniętego roku księgowego, które zmieniają automatycznie salda początkowe.
 • Przeglądanie zaksięgowanych transakcji dla wybranych numerów dokumentów lub kont księgowych.
 • Możliwość prowadzenia bilansu dla każdej firmy osobno dla firm o strukturze wielozakładowej.
 • Przeglądanie transakcji według wybranego numeru okresu.
 • Zachowanie transakcji poprzedniego roku.
 • Możliwość definiowania dowolnych okresów obliczeniowych w kalendarzu dla 18 okresów obliczeniowych w roku.
 • Definiowanie struktury konta księgowego do 16 znaków alfanumerycznych.
 • Grupowanie kont według ich struktury do pięciu poziomów.
 • Dodatkowa kontrola dzięki automatycznej numeracji dokumentów.
 • Automatyczne księgowanie rejestrów stałych i odwrotnych .
 • Eliminacja księgowań powtarzających się przez tworzenie rejestrów standardowych ze schematem kont księgowych.
 • Znacząca redukcja czasu wprowadzania danych przez stosowanie kodów skróconych dla kont księgowych.
 • Kody skrócone pozwalają księgować transakcję dzieląc ją automatycznie na dowolną ilość wcześniej zdefiniowanych kont. Kody skrócone mogą być stosowane w Księdze Należności, w Księdze Zobowiązań i w Poleceniach Księgowania w Księdze Głównej.
 • Możliwość księgowania do okresów przeszłych, przyszłych i bieżących.
 • Zarządzanie pełną dokumentacją księgową transakcji w bieżącym okresie, dzięki automatycznemu nadawaniu kolejnego numeru, każdej zapisywanej transakcji na konta księgowe.
 • Przeglądanie łączne transakcji przeszłych, przyszłych i bieżących.
 • Definiowanie przez użytkownika specjalnych wydruków zarządczych, które mogą zawierać 24 kolumny dla wybranych obrotów, budżetów, planów i porównywanie tych kwot.
 • Tworzenie nielimitowanej ilości struktur hierarchii, pozwalających generować wydruki alternatywne. Na przykład przy przenoszeniu kosztów w inne miejsce powstawania kosztów, w zależności od regionu.
 • Bilans dla każdej struktury hierarchii można analizować i porównywać do budżetów lub innych kwot.
 • Możliwość analizy zobowiązań zakupów w stosunku do budżetów, łącznie z rzeczywistym wykonaniem, dającej pełen obraz niezrealizowanych zobowiązań zakupów.