TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Gospodarka Magazynowa
 • Prowadzenie magazynu surowców, podzespołów, wyrobów gotowych, części, etc.
 • Obsługa jednego lub wielu magazynów wraz z przesunięciami między magazynami.
 • Kilka sektorów dla jednej pozycji magazynowej.
 • Dwudziestoznakowy kod pozycji magazynowej i krótka nazwa służąca do identyfikacji.
 • Przypisanie każdej pozycji magazynowej do trzech grup produktów dla celów analitycznych.
 • Zdefiniowanie do dziewięciu pozycji alternatywnych dla pozycji magazynowej i określenie pozycji zastępczej w przypadku wycofania pozycji z użycia.
 • Zachowanie dodatkowego opisu technicznego, np. informacji dla klientów, certyfikaty zgodności, instrukcji użytkowej, itp.
 • Zawiera pełną informację o polityce zapasów dla każdej dostawy:
  - Zamówione ilości i poziomy minimalne zapasu
  - Ilości zmówione w module Planowanie Potrzeb Materiałowych
  - Czas realizacji zakupów i czas wyprodukowania
  - Bezpieczny (realny) czas realizacji
  - Czas składowania
  - Data ważności i termin pełnej wartości
  - Oczekiwane zakupy i przyjęcia z produkcji
  - Preferowany dostawca i ostatni dostawca
  - Jednostki sprzedaży, zakupu i magazynowe
  - Standardowa cena sprzedaży
 • Przeliczanie jednostek miar na jednostki magazynowe, zakupu, sprzedaży i jednostki wysłania dostawy.
 • Wartościowanie zapasów metodą średniej ważonej, ceny ewidencyjnej oraz metodami LIFO lub FIFO.
 • Możliwość analizy kosztów i procentowego udziału kosztów według podziału na koszty materiałowe, koszty robocizny, koszty ogólnozakładowe i koszty zleceń zewnętrznych.
 • Śledzenie numerów seryjnych przy przyjęciach dostaw lub z produkcji oraz wydań z magazynu.
 • Pełna obsługa inwentaryzacji magazynu, drukowanie arkuszy inwentaryzacji, generowanie wydruku różnic remanentowych i możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych według stanów po remanencie.
 • Automatyczne obliczanie poziomów minimalnych według własnego algorytmu, który może być definiowany dla każdej pozycji lub magazynu.
 • Kontrola i pełne śledzenie dostaw. Określenie cyklu kontroli i wyniku kontroli dla każdej pozycji magazynowej oraz wprowadzanie informacji o kontroli dostaw, takich jak: kontrolujący, data kontroli, numer sektora, numer serii i data ważności.
 • Oferuje następujące przeglądanie:
  - Informacje magazynowe, ceny i polityka tworzenia zapasu
  - Stan ilościowy w magazynie
  - Poziomy minimalne (pokazywane w formie graficznej)
  - Archiwowanie danych o przyjęciach i wydaniach z trzynastu okresów
  - Obroty magazynowe
  - Popyt na pozycje magazynowe w roku
 • Dostępne standardowe wydruki zawierają:
  - Produkty według statusów
  - Wydruk różnic poremanentowych
  - Ilościowa lub wartościowa analiza rotacji iwedług grup A-B-C
  - Kontrola pozycji magazynowych
  - Wydruk numerów seryjnych
  - Pozycje nieaktywne
  - Zapisane transakcje magazynowe
  - Wydania według dostaw
  - Wydruk archiwowanych pozycji
  - Zlecenia zakupów wykaz alternatywnych dostawców
  - Przekroczone zapasy magazynowe
 • Zachowuje nielimitowaną liczbę nazw w językach obcych lub nazw alternatywnych dla każdej pozycji z możliwością drukowania ich na dokumentach wydania lub fakturach.
 • Aktualizacja kont w Księdze Głównej dla wszystkich transakcji magazynowych, przy użyciu zdefiniowanych wcześniej kont, co zapewnienia bezpieczeństwo i redukcję błędów operatorskich.
 • Wydania według wyboru dostawy przez datę ważności, przydatności do spożycia, daty sprzedaży lub daty dostawy