TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
Przetwarzanie zleceń zakupów
 • Do faktury lub przyjęcia zakupu dobiera jedno lub więcej zleceń zakupów i odwrotnie.
 • Analizuje różnice między spodziewaną ceną zakupu i ceną rzeczywistą.
 • Wykonuje przeglądanie niezrealizowanych zleceń zakupów według zamówionego produktu lub według dostawców.
 • W momencie zgłaszania zlecenia zakupu pobiera aktualne informacje ze zbioru o dostawach dostawców.
 • Cena zakupu i rabat na zleceniu zakupu podczas wprowadzania, wyświetlane są ze zbioru informacji o dostawcy ale można je zmienić. Rekordy w zbiorze dostawców zawierają cenę standardową.
 • Jeżeli kod produktu i nazwa używana przez dostawcę jest inna, niż używana w firmie, to na zleceniu zakupu drukowane są nazwa i kod produktu ze zbioru dostawcy.
 • Wstawianie komentarzy i instrukcji w linii zlecenia. Komentarze mogą pochodzić ze zbioru zdefiniowanych komentarzy przygotowanych do regularnego używania i mogą być drukowane na zleceniach zakupów wysyłanych do dostawcy lub zastrzeżone tylko do wewnętrznego użytku.
 • Automatyczna aktualizacja stanu ilościowego w magazynie, kiedy następuje przyjęcie zakupu i informacji o ilości zleconych zakupów w momencie zapisu zlecenia zakupu.
 • Jeżeli przyjęta jest metoda wartościowania według ceny ewidencyjnej to przyjęcie produktu następuje po cenie ewidencyjnej. Przy metodzie średniej ceny ważonej brana jest pod uwagę cena dostawy do obliczenia średniej ceny. Używając metody LIFO lub FIFO tworzony jest pakiet dostawy dla każdego przyjęcia.
 • Wiele jednostek miary wykorzystywanych dla pozycji.
 • Zachowuje wyczerpujące informacje o zafakturowanych zleceniach pozwalając prowadzić analizę według numerów zleceń, numerów faktur, dostawców, pozycji i grup produktów.
 • Możliwość wyboru, jakie informacje cenowe mają być drukowane na zleceniach zakupów.
 • Pozycje niemagazynowe mogą być zamawiane i umieszczane na fakturach ilościowo lub lepiej wartościowo.
 • Prowadzenie nielimitowanej liczby cenników i różnych rabatów dla każdej kombinacji produkt dostawca w celu otrzymania uzgodnionej ceny.
 • Kupowanie scentralizowane może być dokonywane przez grupę zaopatrzeniowców, zgłaszających zlecenia zakupów dla użytkowników innej firmy.
 • Drukowanie nielimitowanej liczby stron technicznych informacji, z każdym zleceniem zakupu podających na przykład dane o certyfikacie lub techniczne parametry.
 • Możliwość wyboru do powtórnego wydruku zlecenia zakupu tylko zmienionej linii.
 • Wydruk o proponowanych wydatkach na zlecenie z określeniem kodu nakładu zlecenia
 • Możliwość drukowania Przyjęcia Zakupu.
 • Możliwość wprowadzania i drukowania Reklamacji z zaznaczeniem kodu reklamacji przez użytkownika.
 • Wybór sposobu zdefiniowania podatku VAT w celu automatycznego obliczenia go i księgowania na odpowiednie konta przez system.
 • Zbieranie informacji statystycznych oddzielnie o rynkach poszczególnych krajów i zwrotach podatku VAT.
 • Możliwość wyboru umieszczania usług transportowych i wysyłki dostawy, na fakturze zakupu, które nie były zamawiane na fakturze zakupu.
 • Automatyczne tworzenie rejestru zobowiązań w Księdze Głównej.
 • Przy zakupie towaru u dostawców obcych możliwość wyboru kursu waluty albo obowiązującego w dniu tworzenia zlecenia albo bieżącego dla księgi.
 • Wszystkie transakcje mogą być przydzielone do kodów kosztowych zleceń i do kont Księgi Głównej.
 • Wydruki systemowe zawierają:
  • Wydruk zleceń według statusów.
  • Analiza zakupionych produktów.
  • Wydruk zapisanych przyjęć zakupów.
  • Wydruk zapisanych faktur.
  • Analiza zakupów.
  • Wydruk odchyleń od cen ewidencyjnych.