TETRA Polska Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27  lok. 703
80-237 Gdańsk

tel. +48 58 340-92-92
NIP: 583-10-99-541
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydz. XII Gospodarczy
KRS:0000201509
Kap. zakł. 50 000PLN
e-mail:
info@tetra.pl
ROZWIĄZANIA ERP
ROZWIĄZANIA DODATKOWE
OFERTA PARTNERÓWWDROŻENIA
KONSULTACJE
SZKOLENIA
OPIEKA INFORMATYCZNA
HELP-DESK
SUPPORT ON-LINE
WITRYNY WWW
DOMENY
SKRZYNKI POCZTOWE
PROJEKTY GRAFICZNE
OUTSOURCING
HOSTING
APLIKACJE INTERNETOWE
E-COMMERCE
WSPARCIE TECHNICZNE
1. Dziennik transakcji Księgi Głównej. Powrót

Wydruk zawiera informacje o wszystkich transakcjach zaksięgowanych chronologicznie w Księdze Głównej w podziale na źródło ich pochodzenia (Księga Należności, Zobowiązań, Kasowa itd.). Zapisy są kolejno numerowane, a sumy zapisów (obroty) są naliczane w sposób ciągły, narastająco, w rozbiciu na kwoty Wn i Ma.

2. Zestawienie Obrotów i Sald Księgi Głównej Powrót

Wydruk zawiera informacje o kontach księgowych od początku roku finansowego do wybranego miesiąca i obejmujące saldo otwarcia, obroty w podziale na strony księgowań ogółem, obroty dla wybranego miesiąca i salda zamknięcia.
Obroty narastające od początku roku finansowego w/w wydruku są zgodne z obrotami narastającymi tego samego okresu wydruku “Dziennika transakcji KG” oferowanego przez niniejszy moduł.

3. Salda należności na wybrany dzień Powrót

Wydruk zawiera informacje o saldach rozrachunków z klientami w Księdze Należności na dowolny dzień objęty historią funkcjonowania systemu. W raporcie można zastosować kryteria selekcji wg:
 • Daty, na która należy naliczyć salda
 • Zakresu typów kont kontrolnych klientów
 • Zakresu numerów klientów
Wiersze wydruku prezentują informacje o otwartych na dany dzień pozycjach rozrachunkowych:
W podsumowaniu znajduje się jedno saldo wszystkich otwartych pozycji objętych wydrukiem

4. Salda zobowiązań na wybrany dzień Powrót

Wydruk zawiera informacje o saldach rozrachunków z klientami w Księdze Zobowiązań na dowolny dzień objęty historią funkcjonowania systemu. W raporcie można zastosować kryteria selekcji wg:
 • Daty, na którą należy naliczyć salda
 • Zakresu typów kont kontrolnych dostawców
 • Zakresu numerów dostawców
Wiersze wydruku prezentują informacje o otwartych na dany dzień pozycjach rozrachunkowych:
W podsumowaniu znajduje się jedno saldo wszystkich otwartych pozycji objętych wydrukiem.

5. Rozrachunki z tyt. sprzedaży za wybrany okres Powrót

Wydruk zawiera informacje o transakcjach zachodzących w obszarze rozrachunków z klientami w obrębie Księgi Należności w określonym czasie. W raporcie można zastosować kryteria selekcji wg:
 • Zakresu daty efektywnej transakcji, które należy objąć wydrukiem
 • Zakresu kodów klientów
 • Zakresu typów kont kontrolnych klientów
W wierszach szczegółowych znajdują się informacje o transakcjach mających miejsce w danym okresie czasu, przy czym pierwszy wiersz zawiera informację o saldzie otwarcia dla okresu objętego wydrukiem. Wiersz sumy klienta zawiera sumę kwot Winien i Ma dla wszystkich transakcji, obroty netto i saldo zamknięcia dla okresu objętego wydrukiem.

6. Rozrachunki z tyt. zakupów za wybrany okres Powrót

Wydruk zawiera informacje o transakcjach zachodzących w obszarze rozrachunków z dostawcami w obrębie Księgi Zobowiązań w określonym czasie.
W raporcie można zastosować kryteria selekcji wg:
 • Zakresu daty efektywnej transakcji, które należy objąć wydrukiem
 • Zakresu kodów dostawców
 • Zakresu typów kont kontrolnych dostawców
W wierszach szczegółowych znajdują się informacje o transakcjach mających miejsce w danym okresie czasu, przy czym pierwszy wiersz zawiera informację o saldzie otwarcia dla okresu objętego wydrukiem:
Wiersz sumy kontrahenta zawiera sumę kwot Winien i Ma dla wszystkich transakcji, obroty netto i saldo zamknięcia dla okresu objętego wydrukiem.

7. Rejestr VAT sprzedaży Powrót

Wydruk zawiera informacje o transakcjach zachodzących w obszarze sprzedaży w obrębie Księgi Należności w określonym czasie, z uwzględnieniem wymagań, które umożliwiają dokonanie rozliczenia podatku VAT. W raporcie można zastosować kryteria selekcji danych dla zakresu daty transakcji do rozliczenia VAT (daty wystawienia faktur), które należy objąć wydrukiem.
Wydruk prezentuje poniższe informacje:
 • Numer dokumentu (faktury)
 • Typ dokumentu (faktura, faktura korygująca)
 • Datę wystawienia faktury i datę sprzedaży
 • Numer klienta i NIP klienta
 • Nazwa i adres klienta
Wraz ze szczegółami transakcji kod VAT (systemowy), kwota netto (podstawa), stawka procentowa VAT, wartość VAT. Transakcje są sumowane wg kwoty netto i VAT oraz kwoty brutto (z VAT). W podsumowaniu całego wydruku znajdują się trzy kolumny w podziale na stawki VAT:
 • Kwota netto (podstawa)
 • Kwota VAT
 • Łączna kwota brutto.
8. Rejestr VAT zakupów Powrót

Wydruk zawiera informacje o transakcjach zachodzących w obszarze zakupów w obrębie Księgi Zobowiązań w określonym czasie, z uwzględnieniem wymagań, które umożliwiają dokonanie rozliczenia podatku VAT (również przypadków otrzymania faktury, której koszty i VAT zaliczane są do różnych okresów księgowych) . W raporcie można zastosować kryteria selekcji danych dla zakresu daty transakcji do rozliczenia VAT (daty wystawienia faktur), które należy objąć wydrukiem. Wydruk prezentuje poniższe informacje:
 • Numer dokumentu (faktury)
 • Typ dokumentu (faktura, faktura korygująca)
 • Datę wystawienia faktury i datę sprzedaży
 • Numer klienta i NIP klienta
 • Nazwa i adres klienta
Wraz ze szczegółami transakcji kod VAT (systemowy), kwota netto (podstawa), stawka procentowa VAT, wartość VAT. Transakcje są sumowane wg kwoty netto i VAT oraz kwoty brutto (z VAT). W podsumowaniu całego wydruku znajdują się trzy kolumny w podziale na stawki VAT:
 • Kwota netto (podstawa)
 • Kwota VAT
 • Łączna kwota brutto.
9. Rejestr VAT wydatków Powrót

Jest to wydruk uzupełniający Rejestr VAT zakupów dla specyficznego ustawienia systemu, obejmujący transakcje księgi zobowiązań, wprowadzone w sposób umożliwiający uproszczone rozliczenia zaliczek pracowniczych i finansowanych z ich pomocą.

10. Bilans Powrót

Wydruk zawiera informacje o saldach na podstawowych kontach księgowych na ostatni dzień okresu, na który wykonano raport. Salda są przedstawione jako wartości skumulowane grupy kont wchodzących w skład definicji opisowej pozycji bilansu. Grupy mają budowę hierarchiczną czteropoziomową, przy czym na najwyższym poziomie znajduje się grupa Aktywa i Pasywa. Dla każdej pozycji raport oblicza:
 • Bilans otwarcia roku finansowego
 • Obroty netto
 • Saldo zamknięcia na dzień końca okresu objętego wydrukiem
Wydruk jest oznaczony data początku i końca bieżącego roku finansowego oraz okresem, na który jest wykonywane i zgodny z wzorem bilansu z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

11. Rachunek Zysków i Strat Powrót

Wydruk zawiera informacje o obrotach na podstawowych kontach księgowych od początku roku finansowego do ostatniego dnia okresu, na który wykonano raport. Salda są przedstawione jako wartości skumulowane grupy kont wchodzących w skład definicji opisowej – linii wydruku. Dla każdej definicji raport oblicza dwie kolumny:
 • Obroty okresu, dla którego wykonano wydruk
 • Obroty narastające od początku roku finansowego do końca okresu, dla którego wykonano wydruk
Wydruk jest oznaczony data początku i końca bieżącego roku finansowego oraz okresem, na który jest wykonywane i zgodny z wzorem bilansu z Załącznikiem nr 2 do Ustawy o Rachunkowości (wariant porównawczy)

12. Zestawienie Obrotów w Magazynie Powrót

Zestawienie Obrotów w Magazynie ujmuje ilość i wartość transakcji przeprowadzonych w magazynach oraz ich wpływ na stany i wartości na koniec i początek rozpatrywanego okresu. W raporcie można zastosować kryteria selekcji wg zakresu daty transakcji, które należy objąć wydrukiem, zakresu kategorii Księgi Głównej, magazynów i indeksów. W wierszach sumy transakcji dla poszczególnych indeksów materiałowych znajduje się informacja o:
 1. Danych materiału (indeks, jednostka miary, ilość początkowa, wartość początkowa)
 2. Ilości i wartości dotyczących przychodów
 3. Ilości i wartości dotyczących rozchodów
 4. Podsumowanie ilościowe i wartościowe przychodów i rozchodów
 5. Ilości i wartości końcowe
W podsumowaniu poszczególnych rodzajów transakcji przedstawiana jest wartość dla:
 • Magazynu
 • Kategorii Księgi Głównej
 • Całego wydruku